رالف ادواردز

ارتباطات
استراتژیست

کاترین مورفی

پژوهش سرب
تهیه کننده

کاترین مورفی

پژوهش سرب
تهیه کننده

کودی فیشر

پژوهش سرب
تهیه کننده

جین کوپر

پژوهش سرب
تهیه کننده

دارلین رابرتسون

پیاده سازی
متخصص

ساوانا نگوین

ارتباطات
استراتژیست

جروم بل

پژوهش سرب
تهیه کننده